JE JEŠTĚ VODA H2O ?

image_57

VODA - H2

Svět se skládá ze 75% z vody, ale pouze 1% je použitelné k pití. Voda, kterou využíváme, je od vzniku světa stále stejná. Vypařováním z povrchu země se dostává v podobě vodní páry do atmosféry, kde se ochlazuje a v podobě deště nebo sněhu se opět vrací na zem.

  Za neustálého rozvoje naší civilizace se však zásoby zdravotně nezávadné pitné vody na zemi zmenšují. Za posledních 50 let se výrazně zvýšil obsah škodlivých látek. Kontaminují pitnou vodu z důvodu obrovské expanze průmyslové výroby.

Je ješte voda H2O?

  Množství vody se nemění. Pokud se vypaří, vrací se v rámci přírodního koloběhu zpět. Její podstatná část není použitelná bez předchozí úpravy. Déšť a sníh se při průchodu atmosférou a vrstvami zemského povrchu změní z vody na různorodé chemické sloučeniny. Voda v lidském organismu plní mnoho funkcí, ale prosycena minerály a různými jinými rozpustnými látkami má i nepříznivé účinky. Na Slovensku existují normy na kvalitu pitné vody. V zásadě však je velmi obtížné udržet kvalitu vyrobené pitné vody i na konci distribuční sítě. Dopravou ke spotřebiteli dochází prostřednictvím staršího nebo méně kvalitního rozvodného potrubního systému k různým úrovním znehodnocení.

  To co vytéká z vodovodního kohoutku je tekutá směs vodíku, kyslíku a jiných dalších složek, nepotřebných, případně škodlivých (OLOVO - způsobuje zhoršení sluchu, vysoký krevní tlak, žaludeční potíže, alergie. KADMIUM - poškozuje systém krvetvorby, játra a kosti. AZBEST - je rakovinotvorný. MANGAN - poškozuje pankreas a nervový systém. DUSIČNANY - za nepříznivých podmínek mohou způsobit rakovinu trávicího traktu ...)

Pravda o minerálech

  V přírodě je voda, s výjimkou srážkové, vždy do určité míry mineralizovaná. Jde hlavně o spodní vody ve větších hloubkách. Lidský organismus jen ve velmi omezeném množství přijímá anorganické minerály. Pro vývoj a stavbu těla mají zásadní význam pouze organické minerály, které přijímáme v potravě. Anorganické minerály obsažené ve vodě, které tělo nespotřebuje ve svůj prospěch, vylučuje, nebo se ukládají v celém organismu (nejčastěji jako ledvinové nebo žlučové kameny; usazeniny v cévách - kornatění; ...). Podle odhadů za život vypijeme asi 200 kg kamene v podobě anorganických minerálů. Malá část zůstává v těle, ale může být příčinou velké míry zátěže a poškozování lidského organismu.

Proč tělo potřebuje jen čistou vodu?

  Voda je život, protože výživa, trávení, vstřebávání a vylučování může probíhat v těle pouze ve vodním prostředí. Nedostatek vody vyvolává poruchy systému. Denně se má na jeho dobré fungování přijmout 2,7l tekutin. Voda v těle funguje jako rozpouštědlo - jako transportní médium dopravující výživné látky k buňkám. Usměrňuje zplodiny látkové výměny z buněk mimo organismus. Slouží jako regulátor teploty těla, maže klouby a šlachy a umožňuje činnost svalů. Tělem neupotřebitelné anorganické minerály rozpuštěné ve vodě jsou tělu na obtíž a ukládají se v různých orgánech. Průmyslová filtrace způsobuje zadržení pouze mechanického znečištění pro náš organismus. Vaření zabíjí jen malé množství bakterií. Viry, chemikálie, těžké kovy a jiné znečištění zůstává ve vodě. Chlorování používané k dezinfekci může být i původcem nemocí člověka. Proto jako jediné řešení se jeví očištění vody přímo v domácnosti. U lidí, kteří po různých onemocněních začali pít doupravenú čistou vodu, nastalo zlepšení zdravotního stavu (diabetikům se snížila hladina cukru v krvi, nemocným s vysokým krevním tlakem se tlak normalizoval, nemocným s poruchami pohybového aparátu se bolesti utišili a zlepšila se pohyblivost, pacientům s problémy zažívacího ústrojí se zmenšily bolesti a zlepšil se jejich celkový stav).

Příčiny znečištění vody

  Největším uživatelem vody a zároveň i největším její znečišťovatelem je člověk. Celková světová spotřeba sladké vody vzrostla v r. 1950-1990 přibližně 3,5-krát. V současnosti se její roční spotřeba odhaduje na téměř 4 000 miliard m3.

  V moderních společnostech se počítá se spotřebou až okolo 500 litrů vody na osobu během jediného dne.

  Největšími spotřebiteli vody jsou zemědělství a průmysl. Na výrobu 1 tuny cukru je třeba až 120 000 litrů vody a na výrobu 1 tuny papíru 120 - 190 tisíc litrů.

Zdroje znečištění :

  • z průmyslové výroby (ropa a ropné produkty, detergenty, rozličné organické a anorganické látky, jako rtuť, olovo, arsen, síra, měď, zinek, hliník, chrom, cín, mangan, radioaktivní látky)
  • ze zemědělské výroby (pesticidy, hnojiva, odpadní vody)
  • ze sídel (tuhý a kapalný odpad)
  • z dopravy (exhalace, ropné produkty)
  • turismus

Projevy znečištění vody:

  • změna její fyzikálních vlastností (například zvýšením teploty)
  • změna chemického složení (zvýšený obsah různých anorganických a organických látek)
  • změna biologických vlastností (zvýšeným obsahem virů, bakterií, řas a dalších mikroorganismů)

Podle působení rozlišujeme znečištění:

Zdrojové znečištění  způsobuje jeden nebo více odtoků odpadních vod do povrchových toků nebo vodních nádrží

Plošné znečištění  nastává většinou při aplikaci hnojiv a pesticidů v zemědělství vlivem průmyslových exhalátů i dopravy

Havarijní znečištění - náhlý a nepředvídatelný únik škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod (ropné látky, radioaktivní zářiče a odpady)

Mezi nejnebezpečnější aktivity patří ukládání kontejnerů s radioaktivním odpadem na dno oceánu a znečišťování moří ropnými produkty při těžbě i haváriích tankerů.

Důsledky znečištění vody

  Mimořádně znečištěné bývají zejména vodní toky tekoucí velkými městy v důsledku vysoké koncentrace průmyslových podniků. V letech 1920 - 1960 byla řeka Temže v úseku Londýna tak znečišťovaná, že v ní nežili žádné ryby.

  Samozřejmě největší nebezpečí, a to se netýká jen vody, je v tom, že nečistoty, které se do vody dostávají nezůstávají jen v ní, ale kolují v prostředí. Dostávají se do ovzduší, půdy, do rostlin, živočichů, do potravin a samozřejmě nevyhne se jim ani člověk.

  Na první pohled se nám možná zdá, že problém znečištění vody se nás netýká, že máme pitné vody dostatek, a že to je problém rozvojových zemí. Skutečnost je ale jiná. Ročně se zásoby pitné vody zmenšují o 1%.

  Zbývající znečištění s sebou samozřejmě přináší i zvýšené náklady na odstraňování nečistot.

  Znečištění vody se projevuje i na poškození lidského zdraví.

  Dusičnany ve vodě vyvolávají u člověka methemoglobinemie spojenou s redukcí transportu kyslíku krví.

  Dusitany a amoniak jsou pro vodní organismy vysoce toxické. V trávicím traktu organismů tvoří rakovinotvorné produkty.

  Spolu s fosforem způsobují přemnožení vodní biomasy, fytoplanktonu, řas a sinic, které spotřebovávají nadměrné množství kyslíku z vod. To má za následek ničení populace vodních bezobratlých, ryb ... Voda je nevyhovující i pro lidi i pro rekreační účely.

  Přítomnost těžkých kovů, složek zemědělských pesticidů vede k nahromaďovaniu těchto toxických, karcinogenních látek v tělech živočichů a člověka. To má za následek chorobné projevy a alergické reakce.

  Mikrobiologické znečištění je zdrojem infekčního rizika.

FILTRACE VODY  REVERZNÍMI  OSMÓZAMI

Názory lekářů 

"Destilovaná voda by měla být používána, pokud voda ze zdroje na pití (vodovod nebo balená) obsahuje více než 20 mg sodíku na litr."
Americká asociace pro srdce (1986)

"Tělesná potřeba minerálů je do značné míry uspokojována prstřednictvím jídel, ne přijímanou vodou."
(Americký medicinský časopis)

"Voda z vodovodu neobsahuje žádné látky na kterých závisí lidský život. Všechky potřebné výživové látky můžou být získavané jen ze stravy aleno z výživových doplňků."

"V současnosti jsou zažité názory, že" tvrdá "voda snižuje šance na choroby cév.

  Tyto názory nejsou ničím podložené. Winton a McCabe ("Studie týkající se mineralizace vody a zdraví") uzavírá, že přehledy získané z literatury z této oblasti nepotvrzují vliv tvrdosti (obsah minerálních látek) vody na stav cév v organismu. ".
Allen McDaniels, M.D., z jeho knihy: "Voda---co je v ní pro tebe?"

„Tvrdost vody“ je základní příčina mnoha, ne však všech, nemocí vyplývajících z otrav způsobených jedy ze střevního traktu. Tyto procházejí střevními stěnami a dostávají se do lymfatického systému, který distribuuje jeho produkty a současně i jedy do krevního systému. To je příčinou mnoha nemocí.

„Tvrdost vody“ jsou vlastně anorganické minerály ve vodném roztoku. Když tyto minerály vstoupí do trávicího traktu ihned reagují s tuky, oleji a přítomnými mastnými kyselinami, způsobují jejich vysrážení do anorganického vápníku, kalcia, železa a podobných kde vytvářejí nerozpustné složky."

Dr. Charles Mayo (klinika Mayo, Rochester, Minnesota)


Mezinárodní uznávaní experti na výživu

„Tajemství" zdraví spočívá ve vnitřní čistotě! Být na 100% zdravý znamená, že tělo musí být absolutně bez usazenin anorganických minerálů, které pocházejí z vody z vodovodních kohoutků, vody z jezer, řek, pramenů. Anorganické minerály kontaminují lidské tělo, vytvářejí kůru a zatěžují cévní systém a zažívací trakt a oslabují životně důležité orgány. "

"Když destilovaná voda vstoupí do lidského těla, nezanechává žádné zbytky žádného druhu. Je bez jakýchkoliv solí. Je to nejlepší voda pro zdravě fungující ledviny (83% vody). Je perfektní tekutina pro krev (83% vody), též pro funkcionalitu plic ( 86% vody), žaludku, jater (85% vody) a dalších životně důležitých orgánů. Proč? Protože je zcela bez anorganických minerálů. je tak čistá, že všechny tekuté léky jsou vyráběny na její bázi. "

"Největší škody způsobené anorganickými minerály --- plus cholesterolem a solemi --- je na malých arteriích a dalších cévách v mozku (75% vody). Kornatění artérií a zavápnění cév začíná v den, kdy začnete přijímat anorganické chemikálie (a minerály z vodovodního kohoutku) do vašich těl. "

Dr. Paul Bragg, N.D. Ph.T., z jeho knihy: "Šokující pravda o vodě

"Destilovaná voda je největší rozpouštědlo na zemi. Pouze voda může vniknout do lidského těla bez jakéhokoliv poškození tkání.

"To, co jsme si jako vědci a veřejnost nikdy neuvědomili je, že minerály nasbírané v těle jsou anorganického původu, takže nemohou být tělem využity. Jediné minerály, které je tělo schopno zpracovat jsou organického původu (z ovoce a zeleniny). Všechny ostatní minerály přijato lidským tělem musí být z těla vyloučeny.

"Dnes mnoho progresivních doktorů předepisuje svým pacientům destilovanou vodu. Všechny přístroje na podporu ledvin fungují na principu destilované vody."

Allen E. Banik, M.D. z jeho knihy: "Volba je jasná"

"Nejlepší způsob čištění vody je její destilace, při níž se voda změní na páru, čímž zabije všechny organismy a také se vyloučí všechny nečistoty."

Velká kniha tajemství zdraví: 1991 Boardroom Reports Inc

 "Destilovaná voda je nejčistší možnou formou. Destilovaná voda pomáha vyloučit z těla těžké materiály."
Kdo zabil kvasinky?; 1991 Vicki Glassburn

"Existuje pouze jediná čistá voda a tou je destilovaná. Žádná jiná substance na naší planetě nás neudržuje takovými čistými a zdravými jako voda."

Zdravá výživa; 1993 Dr. James Balch, M.D.

"Lidem s diagnózou „chronický únavový syndrom“ je na pití doporučena destilovaná voda."

Jak zůstat před dveřmi ordinace; 1994 Dr. Edward M. Wagner

"Zlatý standard na čištění vody je systém, který Vaši vodu destilouje a filtruje."

Dr. Robert D. Willix, Jr. M.D.; Srdcový chirurg; vydavatel časopisu - Zdraví & Dlouhověkost

"Pokud chcete pít vodu, měli byste ji pít destilovanou, pokud je to možné. Voda z horských pramenů není vhodná k pití, protože obsahuje anorganické minerály, které lidské tělo nedokáže nijak využít ani vysrážet ven z těla. Tyto anorganické minerály se „zavěsí“ na cholesterol a vytvoří hrubý nános na arteriích. Destilovaná voda předchází tomuto efektu.

"Když jíte ovoce a zeleninu, konzumujete destilovanou vodu. Minerály jsou ve vodě odebírány ze země, rostlina ji destiluje a my ji pak jíme."

"Mohli jste někdy slyšet, že destilovaná voda „vyluhuje“ minerály z těla. Je to jen částečně pravda. Minerály, které tato destilovaná voda vyluhuje (odebere) jsou anorganické, která tělo nemůže využít. Proto je tento efekt zdravý.

Destilovaná voda nevyluhuje organické minerály, která jsou součástí struktury buněk. Když se jednou minerál stane součástí buňky, nemůže být z těla odebrán
Harvey and Marilyn Diamond; z jejich knihy "Zdraví pro život" Warner Books - strana 35, 1985


Americké vojenské námořnictvo

"Destilovaná voda je na pití bezpečná a nemá žádné škodlivé účinky. Destilace pouze odebere z vody v ní rozpuštěné minerály, které se nacházejí v přírodní vodě."

Rozkaz oddělení zdravotních služeb Americké armády MUDr. Raymond H. Bishop, junior Major Generál, - Medicínské oddíly. 23.5.1983

"Destilovaná voda neobsahuje žádné látky, které by mohly škodit lidskému tělu. Může být užitečné si zapamatovat, že destilovaná voda je jediná voda pro posádky během plaveb na moři."
26.5.1983 oddělení zemědělství Spojených států amerických oddělení výživy obyvatelstva Frank N. Hepburn; vedoucí odboru zkoumání dat souvisejících s výživou

"Je složité dodržovat pravidla diety s omezením sodíku, když voda z vodovodní sítě obsahuje více než 20miligramov sodíku na litr.“

Americká agentura ochrany životního prostředí - 1976, Národní vědecká asociace - 1977.


Názory spotrebitelů

"Vysoce mineralizovaná tvrdá voda úzce souvisí s tvorbou ledvinových kamenů".

Oddělení vztahů s veřejností státu Kalifornie Zpráva o pitné vodě červenec 1976

Asociace certifikující kvalitu vody v USA

"... Množství minerálů nacházejících se v pitné vodě je zanedbatelné ve srovnání s jejich množstvím ve stravě, kterou požíváme. Z důvodu, že obsah minerálů v pitné vodě je různorodý, co se týče množství druhů srovnání s jejich nejdůležitějším zdrojem, jsou minerály obsažené v ovoci a zelenině.

"Brožura č. 20 asociace pro kvalitu vody - "Objevme destilovanou vodu"image_2 Autor:
Důvod proč redakce

Nebol nájdený žiaden obsah